Category Archives: PR & Content Marketing

PR & Content Marketing

PR là một trong ba công cụ chính trong hoạt động Promotion (gồm advertising, sale promotion và public relations) dùng để hỗ trợ xúc tiến các sản phẩm và xây dựng hình ảnh Công ty.     Content marketing là một trong những loại chính của digital online marketing. Là quá trình tạo ra và phân